۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ شناسه 16541 ایمیل

کشاورزان ورامینی با تبدیل دره ای نیمه عمیق به حوضچه ای بزرگ،به تغذیه سفره های زیر زمینی اقدام کردند.

  دانلود ویدئو