۲۷ فروردین ۱۳۹۶ شناسه 15684 ایمیل

نوآوری در مکانیزاسیون کشاورزی, اختراع دستگاه ایرانی وجین کن برنج برای کشت مکانیزه

  دانلود ویدئو