استراتژی های کنترل آنفلوآنزای پرندگان

از سال 1959، 42 نوع بیماری همه گیر حیوانی آنفلوآنزای حاد پرندگان به وجود آمده است (شکل 1). 35 نوع از این ویروس های همه گیر از نظر جغرافیایی محدود و منحصر به یک کشور بوده اند، از فارمی به فارم دیگر منتقل شده...ادامه