آدرس: بلوار سجاد – خیابان بهارستان – بهارستان ۴ – پلاک ۱۲ – واحد۸

تلفن: ۰۵۱۹۱۰۱۱۳۱۲ 

تلفکس: ۳۷۶۴۷۸۶۴ ۵۱ ۹۸+

کد پستی: ۹۱۸۷۸۳۳۳۲۳

ایمیل: info.khooshe@yahoo.com