تشعشعات لباس های آغشته به UV

یو وی (uv) هم بعنوان پوشش سطح کار چاپیو هم نوعی مرکب در ماشین های مخصوص چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تابش اشعه vu مونومرهای پوشش یا مرکب، به پلیمر تبدیل می شوند و مرکب یا پوشش یووی بجز این مسیر...ادامه