نبود بازار فروش، باغداران را متضرر کرد

با وجود رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی تولید سیب درختی، بخشی از محصول به سبب نبود خریدار روی دست باغداران مانده است. با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش های فروردین، میزان تولید سیب درختی نسبت به مدت مشابه سال...ادامه