افزایـش بـی رویـه جمعیت انسـان ها منجـر به توسـعه شهرنشـینی و در نتیجه تولید مواد غذایی و زباله بیشـتر شـده اسـت. به نظر می رسـد سـفره غذایـی گسـترده ای کـه مـا انسـانها تـدارک دیـده و بر سـر آن می نشـینیم، میهمانـان ناخوانـده دیگری نیـز دارد کـه، بر خلاف ما، نه تنهـا بـه کیفیـت غـذا خیلـی اهمیت نمی دهنـد، بلکه حتی ترجیحشـان این اسـت کـه غذای اصلـی خـود را از منوی سـطل زباله انتخـاب کنند. تـا اینجـای کار بـه ظاهـر شـاهد یـک همسـفرگی مسـالمت آمیز هسـتیم، مـا تولیـد و آنهـا مصرف مـی کنند. اگـر چه مشـکل از جایی شـروع مـی شـود کـه آنهـا، به دلیل مجـاورت محل هـای تجمیع زبالـه با منازل مسـکونی و بـرای ایجاد تنـوع در منوی غذایـی خود، تصمیـم می گیرند سـری هم به محـل تولیـد زباله، یعنـی خانه های مـا بزنند.

حتمـا متوجـه شـده ایـد که این میهمانان کسـانی نیسـتند به جز حشـرات مـوذی که ناقلیـن بیش از ده هـا بیماری ماننـد وبا، حصبـه، تیفوئید، سـالک و اسـهال خونی به انسـان هستند.

بـا افزایـش دما در فصول گرم سـال، شـاهد حضور پررنگ تر و گسـترده تر ایـن موجودات در مراکـز تهیه و عرضه مـواد غذایی و حتی کارخانجـات صنایع غذایی هسـتیم. در حال حاضر موثر ترین راه برای خالص شـدن از شـر آنها، به دام انداختن آنها با روش بسـیار بهداشتی استفاده از دستگاه گیرنده چسبی حشرات است . بـه منظـور بررسـی راه هـای مبـارزه بـا موجودات موذی و مشـکالت و کاسـتی هـای موجود در راسـتای این هـدف، نزد یکـی از کارشناسـان خبره و بـا تجربه در صنعـت مبـارزه بـا حشـرات و جونـدگان موذی رفتیـم و نظـرات ایشـان را در این زمینه جویا شـدیم.

سـعید تـاجدینـی، مدیر عامل شـرکت آفند شـیمی، مختـرع و تنها تولیـد کننده دسـتگاه های گیرنده چسـبی حشـرات در خاورمیانـه، بر این بـاور اسـت کـه مبـارزه اصولی با جانـوران موذی نیازمند یک مشـارکت همگانی از سـمت مردم و مسـئولین ذیربط اسـت. در ادامـه، بخش هایی از مصاحبه اختصاصی ایشـان با مجله خوشـه آورده شـده اسـت:

سـعید تـاجدینـی متولـد سـال ۱۳۴۷ میباشـد . پـدر ایشـان از تجـار بسـیار خـوش نـام بـازار تهـران بـوده و در صنعـت قمـاش فعالیـت میکردنـد . بعـد از فـوت پـدر در سـال ۱۳۷۵ بـا آقـای کامبیـز یگانگـی یکـی از بنیانگـذاران شـرکت دشـت مرغـاب که در زمینـه ارتباطات و مدیریت ، سـیمنارهای آموزشـی وفنـون کاربـردی را ارایـه میکردنـد آشـنا شـدند . در سـال ۱۳۷۷ و بـه پیشـنهاد آقـای یگانگـی اقـدام به تاسـیس شـرکت آفند شـیمی نمـوده و در سـال ۷۹موفق بـه کسـب پروانـه نـوآوری بـرای تولیـد حشـره کـش خمیـری گردیدند. در سـال ۱۳۸۳ بـا ثبـت اختـراع تلـه هـای چسـبی مـوش، دومین موفقیـت خـود را در این صنعـت بدسـت آورده و همچنیـن دو سـال بعـد در سـال ۱۳۸۵ موفـق بـه ثبـت اختراع دسـتگاه گیرنده چسـبی حشـرات شـدند . نوآوری و پیشـرو بودن در صنعت حشـره کـش از ارزش هـای باالی این شـرکت بـوده و در سـال ۱۳۸۹ قوی ترین تلـه مـوش کـش در کشـور را بـا نام تلـه مـوش ضربتی ثبـت صنعتـی نمودند .

خوشـبختانه امـروز ایـن مجموعـه یکـی از خوشـنام تریـن شـرکت هـا در این صنعـت می باشـد. تـوان تولید انبوه بـا باالترین اسـتاندارهای روز دنیا، پتانسـیل بـاالی صـادرات را بـرای این شـرکت امکان پذیر کـرده و امید اسـت با حمایت مسـئولین کشـور ایـن مهم به دسـت اید .

ایـن واحـد تولیـدی پـس از گذرانـدن دوران طفولیـت توانسـته اسـت پـس از سـنجش ، پژوهـش و بازاریابـی باعرضه محصـوالت متنوع ، بسـیار ویژه ، موثر و خوشـنام در بازارهای داخل و خارج از کشـور ، شـهرت و اعتبار فراوانی کسـب نمـوده و جلـوه هایـی از اعتمـاد و رضایـت برای مشـتریان خود ایجـاد نماید. بنـا بـه اظهـارات مدیر عامل این شـرکت، محصـوالت تولیدی ایـن مجموعه به سـه گـروه حشـره کش های خانگـی و صنعتی ، انواع دسـتگاه و چسـب گیرنده حشـرات پرنـده و همچنیـن تلـه چسـبی مـوش تقسـیم می شـود کـه امتیازات ایـن محصـوالت عبارتند از:

قیمـت و کیفیـت رقابتـی، بسـته بنـدی بـی نظیـر، اشـکال مختلـف بـا هـدف سـهولت در اسـتفاده از محصـوالت و جلـب رضایـت مصـرف کننـده

تـاجدینـی در پایـان برخی از ویژگی های دسـتگاه حشـره کش مجهـز به تله چسـبی را به شـرح زیر بر شـمرد:

طراحی و ساخت این دستگاه با کمک دانش حشره شناسی و براساس بیولوژی رفتارشناسی حشرات ؛

تطبیـق این دسـتگاه بـا قانون ۴۳/۹۳ شـورای اسـتاندارد اتحادیه اروپـا ( CE ) مصوب سـال ۱۹۹۳ ؛

بـکار گیـری الزامات قانونـی اسـتاندارهای SAAR-TUV ( کارکـرد امن و بـی خطر اسـتفاده از دسـتگاه ها بـرای انسـان ) و HACCP ( تضمین کیفیت و سلامت در خطـوط تولید صنایـع غذایی )  ؛

جذب حشرات به سمت خود به کمک تولید تابش کنترل شده و بی خطر نور A-UV ؛

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد